Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Máy tính bảng có định vị gps

Máy tính bảng có định vị gps

Có một số máy tính bảng có định vị GPS. Các máy tính bảng có định vị GPS thường có một chip GPS tích hợp bên trong, cho phép chúng xác định vị trí của bạn trên Trái đất. Vị trí của bạn có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như bản đồ, định vị và tìm kiếm.

Một số máy tính bảng phổ biến có định vị GPS bao gồm:

  • Apple iPad Pro
  • Samsung Galaxy Tab S8
  • Google Pixel Slate
  • Microsoft Surface Pro 8
  • Lenovo Yoga Tab 13

Nếu bạn đang tìm kiếm một máy tính bảng có định vị GPS, bạn nên kiểm tra thông số kỹ thuật của máy tính bảng để đảm bảo rằng nó có chip GPS tích hợp.