Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Ford Focus

Đánh giá xe Ford Focus 2021

Ngay từ những ngày đầu ra mắt thì focus là một cái tên mới lạ của nhà Ford. Nhưng sau đó không lâu, xe Ford Focus lại là mẫu xe ăn khách của hãng và chiếm được doang số rất…