Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

GIẤY TỜ LÁI XE

Đổi bằng B2 sang B1

Để đổi bằng lái xe B2 sang B1, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu. Giấy phép lái xe B2 còn thời hạn. Giấy khám sức khỏe do cơ…